Společnost HANZL ELEKTROMONTÁŽE, s.r.o. vznikla v roce 2006 zapsáním do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí n/L.
Na českém trhu působíme přes 17 let a s počtem do třiceti zaměstnanců se řadíme ve svém oboru mezi středně velké firmy.

Adresa sídla firmy je Trmická 848/8, Praha-9, CZ – 190 00, provozovna výroby, služeb a projektů je na adrese Pražská 2323, Žatec 438 01.  

Jsme schválenými smluvními dodavateli projekčních a elektromontážních prací pro společnost ČEZ Distribuce, a.s.

Zabýváme se projekční činností, montáží, opravami, údržbou a revizemi elektrických sítí NN, VN, VVN a trafostanic VN/NN a elektrickými rozvody veřejného osvětlení a v neposlední řadě i výstavbou fotovoltaických elektráren.

Sídlo firmy Hanzl elektro

V rámci projekční činnosti:

 • navrhneme připojení stavební parcely, garáže, domu, apod. na síť NN a VN
 • dále projektujeme elektrické rozvody veřejného osvětlení a trafostanice VN/NN
 • uzavřeme budoucí smlouvy o zřízení věcných břemen s vlastníky pozemků dotčených stavbou
 • získáme souhlasy s technickým řešením stavby
 • vypracujeme PD dle požadavků a směrnic správce energetického zařízení ČEZ Distribuce, a.s.
 • zařídíme legislativní povolení stavby.

V případě provádění montážních prací:

 • zabezpečujeme kompletní výstavbu, rekonstrukce, údržbu a revize stávajících distribučních soustav NN a VN
 • zajišťujeme montáž venkovních a kabelových vedení nízkého a vysokého napětí realizujeme kabelové přípojky, kabelové rozvody či veřejné osvětlení
 • zařídíme kolaudační rozhodnutí stavby
 • zpracujeme smlouvy o zřízení věcných břemen včetně podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí
 • při poruchách na vedení zajišťujeme pohotovostní havarijní službu v denních a nočních hodinách i mimo pracovní dny

Mezi naše další činnosti patří provádění zemních a drobných stavebních prací.

 • Při řešení zakázek uplatňujeme bohaté zkušenosti z oboru a používáme kvalitní materiály.
 • Z důvodu dodržení všech kvalitativních požadavků na námi vykonávanou práci,zajišťujeme v pravidelných intervalech potřebná odborná školení svých zaměstnanců.
 • Snažíme se chránit zdraví a bezpečnost zaměstnanců pravidelným vzděláváním,přezkoumáváním možných rizik na pracovištích a tato rizika minimalizovat.
 • Dodržujeme platná ustanovení všech právních požadavků, tj. zákonů, nařízení, vyhlášek a také norem souvisejících se systémem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 • Na stavbách nosí zaměstnanci oděv, který je označen názvem společnosti, opatřeno značením.
 • CE a splňuje požadavky stanovené příslušnými ČSN, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 a nařízení vlády č. 390/2021 Sb.
 • Deklarujeme snahu o ochranu a prevenci proti znečištění životního prostředí.
 • Při plnění pracovních úkolů postupujeme tak, aby žádná z aktivit společnosti neovlivnila negativně životní prostředí.

Nabízíme kompletní realizaci fotovoltaické elektrárny.

 • Zajišťujeme projekční práce, stavbu, dodávku a montáž FVE až po servis.
 • Realizujeme fotovoltaické elektrárny a to ve spolupráci s fa. GBC Solino s.r.o.. Vzhledem k aktuální poptávce po investicích do obnovitelných zdrojů energie jsme opět připraveni s vámi tuto problematiku řešit.

HANZL ELEKTRO – ZÁRUKA KVALITY A SPOLEHLIVOSTI.

Certifikace, osvědčení, oprávnění, průběžné zvyšování kvalifikace:

 • držitel certifikátu ČSN EN ISO   9001:2001
 • držitel certifikátu ČSN EN ISO 14001:2005
 • držitel certifikátu ČSN OHSAS 18001:2008
 • pojištění společnosti ve smyslu škod vzniklých podnikatelskou činností vůči třetím osobám
 • zkušenosti z práce v předmětných oborech a průběžné zvyšování kvalifikace, zejména v oblasti, v praxi používaných kabelových souborů,(ENSTO, CELLPACK, PRYSMIAN)
 • dohled orgánů dozoru (TIČR, OIP)
 • dlouholetá praxe v oboru elektro
 • využití informačních technologií
 • protipožární zabezpečení prostupů kabelových vedení staveb – PROMAT, s.r.o.